opc_loader

Wensenlijst

Schrijf je nu in bij sportinnzwolle.nl en ontvang als eerste onze aanbiedingen!

Print deze pagina:

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

DEZE WEBSHOP VALT ONDER BRUINS SPORT EN TEXTIEL BV. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:


1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bruins Sport en Textiel BV in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.


1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Bruins Sport en Textiel BV en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


1.3. Producten:
Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.


1.4. Gemonteerde producten:
Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.


1.5 Diensten:
De door Bruins Sport en Textiel BV al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.


1.6 Bestelling/order:
Iedere opdracht van afnemer aan Bruins Sport en Textiel BV Bestelling/orders kunnen via Bruins Sport en Textiel BV worden geplaatst.ARTIKEL 2. ALGEMEEN

Door het plaatsen van een bestelling via Bruins Sport en Textiel BV geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Bruins Sport en Textiel BV heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bruins Sport en Textiel BV draagt er zorg voor dat:

De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Bruins Sport en Textiel BV middels Ideal, Paypall of afrekenen bij afhalen in de vestiging.
De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij Bruins Sport en Textiel BV

Bruins Sport en Textiel BV:

Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Bruins Sport en Textiel BV te weigeren.

ARTIKEL 3. AANBOD & OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Bruins Sport en Textiel BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Bruins Sport en Textiel BV de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd (rembours). Bruins Sport en Textiel BV heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

ARTIKEL 4. PRIJZEN & TARIEVEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bruins Sport en Textiel BV behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Bruins Sport en Textiel BV aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.


ARTIKEL 5. BETALING

De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij Bruins Sport en Textiel BV

Ideal
Paypall

ARTIKEL 6. LEVERING/LEVERTERMIJN/BEZORGING

De gemiddelde levertijd van producten is van 1 t/m 10 werkdagen.

De door Bruins Sport en Textiel BV opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Bruins Sport en Textiel BV een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Bruins Sport en Textiel BV het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Bruins Sport en Textiel BV behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor. Uw niet goed geld terug garantie gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.ARTIKEL 7. AFLEVERING EN RISICO

Bruins Sport en Textiel BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Bruins Sport en Textiel BV en afnemer, dan wel tussen Bruins Sport en Textiel BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Bruins Sport en Textiel BV De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Bruins Sport en Textiel BV neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

ARTIKEL 8. VERZENDKOSTEN

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland.

Bruins Sport en Textiel BV behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Bruins Sport en Textiel BV de verzendkosten.

ARTIKEL 9. GARANTIES

Bruins Sport en Textiel BV levert alle artikelen (lees ook gemonteerde artikelen) met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product. De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.


9.1. Niet goed geld terug garantie:
De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (geassembleerde producten), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen dertig (30) dagen na aflevering, aan Bruins Sport en Textiel BV te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Bruins Sport en Textiel BV via de mail te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Bruins Sport en Textiel BV behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Bruins Sport en Textiel BV of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Bruins Sport en Textiel BV zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de afnemer retourneren.

Retourzendingen worden door Bruins Sport en Textiel BV uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Bruins Sport en Textiel BV. De verzendkosten voor het retour zenden van de goederen naar Bruins Sport en Textiel BV zijn voor rekening van de afnemer.


9.2 Ruilen:
Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met de klantenservice van Bruins Sport en Textiel BV.
De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.


9.3 Defecte incomplete zendingen:
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Bruins Sport en Textiel BV. Retourzendingen worden door Bruins Sport en Textiel BV uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Bruins Sport en Textiel BV. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Bruins Sport en Textiel BV.


9.4 Gemonteerde producten:
Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt niet goed geld terug garantie en ruilen, niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven montagegegevens worden hersteld door Bruins Sport en Textiel BV.

ARTIKEL 10. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS

Bruins Sport en Textiel BV zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Bruins Sport en Textiel BV totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Bruins Sport en Textiel BV zijn voldaan.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 Elke van de wil van Bruins Sport en Textiel BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bruins Sport en Textiel BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.


12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Bruins Sport en Textiel BV of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


12.3 In geval van tijdelijke overmacht is Bruins Sport en Textiel BV gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.


12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bruins Sport en Textiel BV is het Nederlandse recht van toepassing.